استخدام نیروی انتظامی

جذب و عضو یابی افسر پیمانی و کارمند علمی و تجربی پیمانی نیروی هوایی ارتش