حراج!

نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی

45,000ریال

نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی

1- شامل خلاصه کتاب

2- شامل نمونه سوالات تستی

توضیحات

نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی

1- شامل خلاصه کتاب

2- شامل نمونه سوالات تستی

نمونه هایی از سوالات اصول و فنون مذاکره:

در کدام یک از حوزه های علوم، رفتار انسانی در برگیرنده جنبه های درونی و بیرونی همه آن چیزهایی
است که انسان ها انجام می دهند یا نمی دهند؟
الف( علوم رفتاری
ب( علوم ارتباطات
ج( علوم تجربی
د( علوم اجتماعی
کدام گزینه معنی واژه ارتباط را به درستی بیان می کند؟
الف( هر نوع پیوند و اتصال و وابستگی انسان ها با یکدیگر است که حول و حوش یک یا چند موضوع شکل می گیرد
ب( هر نوع وابستگی و پیوند که میان دو یا چند چیز وجود دارد
ج( کنش متقابل اجتماعی که بر اساس پیان شکل می گیرد
د( تاثیر و نفوذی که یک چیز در دیگری داشته باشد را گویند
کدام گزینه معنی واژه رابطه را نشان می دهد؟
الف(در مفهوم گسترده برای بیان هرنوع انتقال اطلاعات بکار می رود
ب( یک جریان دوسویه تفهیم و تفاهم بین دو موجود زنده است
ج( تاثیر و نفوذی است که یک چیز در دیگری داشته باشد
د( عبارتست از جست و جو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران
کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف( توافق عبارتست از مواضعی که طی مذاکره رها یا تسلیم می شود
ب( تفاوت استراتژی پیشگامی در دادن امتیاز با استراتژی های مبتنی بر امتیازدر این است که در استراتژی پیشگامی در دادن امتیاز ، امتیازی داده می شود ولی در قبال آن بلافاصله یا هر چه زودتر امتیازی مطالبه نمی شود
ج( بن بست رکود کاملی است که هیچ کس کاری نمی تواند بکند
د( استراتژی بن بست شکن مبتنی بر ریسک است
کدام گزینه بیانگر ویژگی استراتژی بن بست شکن می باشد؟
الف( هنگامی مناسب است که مخاطره عدم توافق پذیرفتنی باشد
ب( احتمال وقوع رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی در مذاکره ضرورت کاربرد آن را مشخص می کند
ج( تمرکز آن بر ابداع شیوه هایی برای دستیابی به توافق مبتنی بر همکاری طرفین در جهت شناسایی مشکلات موجود در مسیر توافق است
د( مذاکره بعنوان تمرین بازیگری محسوب شده و ساختگی و منحرف شده می باشد
کدامیک از استراتژیهای زیر در صورت عدم استفاده صحیح ممکن است فرد مذاکره کننده را بعنوان فردی بی صداقت و سوءاستفاده کننده معرفی نماید؟
الف( بن بست شکن
ب( مشکل گشایی
ج( دنبال کردن هر هدفی بجز حصول توافق
د( استراتژی ترکیبی
کدام گزینه بیانگر ویژگی استراتژی مشکل گشایی می باشد؟
الف( هنگامی مناسب است که مخاطره عدم توافق پذیرفتنی باشد
ب( احتمال وقوع رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی در مذاکره ضرورت کاربرد آن را مشخص می کند
ج( تمرکز آن بر ابداع شیوه هایی برای دستیابی به توافق مبتنی بر همکاری طرفین در جهت شناسایی مشکلات موجود در مسیر توافق است
د( مذاکره بعنوان تمرین بازیگری محسوب شده و ساختگی و منحرف شده می باشد
کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ارتباط خصوصی و بدون واسطه است؟
الف( مفاهیم و معانی از طریق غیر زبانی و غیرگفتاری بین افراد منتقل می شود
ب( اطلاعات و افکار از طریق زبان و گفتار منتقل می شود
ج( ارتباطی است فوری و رودررو که طی آن پیام مستقیما بین گیرنده و فرستنده ردوبدل می شود
د( فرد با تعداد کثیری از انسان های دیگر ارتباط برقرار می کند
کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ارتباط غیرکلامی است؟
الف( مفاهیم و معانی از طریق غیرزبانی و غیرگفتاری بین افراد منتقل می شود
ب( اطلاعات و افکار از طریق زبان و گفتار منتقل می شود
ج( ارتباطی است فوری و رودررو که طی آن پیام مستقیما بین گیرنده و فرستنده ردوبدل می شود
د( فرد با تعداد کثیری از انسان های دیگر ارتباط برقرار می کند
در ارتباطات انسانی برای رسیدن به تفاهم کدام یک از موارد زیر جزو مهارت های اساسی هستند؟
الف( مهارت صحبت کردن
ب( مهارت گوش کردن
ج( مهارت همدلی
د( ب و ج
کدامیک از اندیشمندان علوم ارتباطات، ارتباط را در شکل نگزشی که فرد از ۶شخص دارد بیان کرد؟
الف( کورز
ب( دین بارنلوند
ج( کراپ
د( تئودور نیوکامب
کدام از گزینه های زیر بیانگر ارتباط سازمانی است؟
الف( ارتباطی است که به امکانات فنی و بودجه و سازماندهی و مقررات نیاز دارد
ب( ارتباطی است که به امکانات فنی و بودجه نیاز دارد
ج( ارتباطی است که معنی و مفهومی که در ذهن فرستنده است و قصد ارسال آن را دارد با آنچه گیرنده از آن دریافت می کند یکی باشد
د( ارتباطی است که قواعد ارتباط یا ارتباط های بعدی را مشخص می سازد
آخرین تلاش برای تغییر جریان مذاکره ….. است.
۱) طرح سوالات منطقی
۲) ایجاد وقفه زمانی
۳) ایجاد فضای هم فکری
۴) غافلگیری
هر مذاکره کدامیک از پیامدهای زیر را با ارمغان نمی آورد؟
۱) پیامد برد باخت
۲) پیامد مساوی
۳) پیامد بردبرد
۴) پیامد باخت برد
بهترین و ایده آل ترین پیامد مذاکره کدام است؟
۱) باخت برد
۲) برد برد
۳) برد باخت
۴) مصالحه و سازش
در کدام پیامد فقط تقاضاها و امیال طرف مذاکره در نظر گرفته می شود؟
۱) باخت، باخت
۲) برد، برد
۳) باخت، برد
۴) برد، باخت
در کدام پیامد خواسته ها و امیال هیچ کدام از طرفین به طور کامل بر آورده نمی شود؟
۱) برد، برد
۲) باخت، برد
۳) مصالحه و سازش
۴) برد، باخت
آیه ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره بقره مربوط به کدام گزینه است؟
” ای مومنان هرگاه وامی داده یا گرفتید تا سر آمده مقرر، آن را بنویسید…”
۱) نتیجه گیری نهایی در مذاکره
۲) نظارت بر اجرای مفاد قرارداد
۳) شناخت ترفندها
۴) نحوه تنظیم صورت جلسه و قرارداد
در کدام گزینه خلاصه مطالب و اظهارات طرفین مذاکره باید توسط دبیر جلسه تحریر شود؟
۱) تعریف قرارداد
۲) تصمیمات متخذه
۳) دستور جلسه
۴) مطالب مطروحه
در کدام گزینه چکیده ی تصمیمات طرفین مذاکره به ترتیب اهمیت و ضرورت بندهای مختلف ذکر می شود؟
۱) تصمیمات متخذه
۲) مطالب مطروحه
۳) تعریف قرار داد
۴) دستور جلسه
مهمترین عامل ایجاد تعهد در قرارداد چیست؟
۱) قوانین حاکم
۲) اراده افراد
۳) اراده حکومت
۴) قوانین اجتماعی

مهم ترین سرفصل هایی که برای طراحی نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی و کاربردی لحاظ شده است شامل مقدماتی در مورد تعریف مذاکره و اهمیت آن، مفهوم تعارض و مدیریت تعارض، انواع مذاکره، برنامه ریزی برای مذاکره، رفتار شناسی در مذاکره، شخصیت شناسی در مذاکره، تصمیم گیری در مذاکره، چالش های ارتباط در مذاکره، مهارت ارائه شفاهی و تنظیم گزارش، مذاکره فروش، مذاکره چند جانبه، بن بست در مذاکره، پیام های غیر کلامی و زبان بدن در مذاکره، جنس و جنسیت در مذاکره، مدیریت احساسات در مذاکره، اتیکت و تشریفات در مذاکره، هنر به پایان رساندن جلسات مذاکره و فروش، مذاکره بین فرهنگی، مذاکره قراردادهای داخلی و بین المللی، ترفندها و دام های مذاکره، مذاکره تلفنی و مذاکره در فضای دیجیتال، اخلاق و بی اخلاقی در مذاکره و … می باشد که سرفصل های جامع و کاملی برای مطالعه و طراحی سوال می باشند.
شما با مطالعه مجموعه سوالات در می یابید که این مجموعه با ارزش در برگیرنده ی موضوعات مهم می باشد و تلاش شده که کیفیت سوالات و اصول مهم در طراحی رعایت شود.امروزه امکان تهیه مجموعه سوالات چهارگزینه ای اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی برای دانشجویان بسیار آسان شده است. شما می توانید این مجموعه ی ارزشمند را از فروشگاه های اینترنتی عرضه کتاب تهیه کنید. خرید اینترنتی هزینه های جانبی را کاهش می دهد و شما در عرض چند دقیقه فایل مورد نظر خود را دریافت می کنید.
قیمت مجموعه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره با توجه به اینکه این مجموعه دربرگیرنده ی سرفصل های زیادی می باشد و تخصص زیادی در طراحی آن به کار گرفته شده است بسیار مناسب می باشد.
شما در فروشگاه های آنلاین معتبر مانند مدرندایکس می توانید با پرداخت هزینه نمونه سوالات لینک دانلود را دریافت کنید و فایل این مجموعه را به صورت  PDF دریافت و مطالعه کنید و علاوه بر بالا بردن سطح علمی شما در این درس باعث موفقیت قطعی در آزمون دانشگاه علمی کاربردی می شود.

توجه فرمایید این نمونه سوالات فقط برای مطالعه می باشند.

دوستان توجه کنید بسته دانلودی را با نرم افزار RAR کامپیوتر یا گوشی می توانید باز کنید.باتشکر

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.