30%

نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی

قیمت اصلی 350,000ریال بود.قیمت فعلی 245,000ریال است.

⭐️ما همیشه میخوایم بهترین ها رو برای شما رقم بزنیم

⭐️ با خرید کار کردن با این پکیج فوق العاده قبولی خودتون رو در آزمون افزایش بدید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده  بعد از پرداخت نمایش داده می شه.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بذارید.

افزدون به علاقه مندی ها مقایسه کنید

توضیحات

جدیدترین نمونه تستی اصول و فنون مذاکره اثر میثم شفیعی رودپشتی دانشگاه جامع علمی کاربردی

شامل موارد زیر می باشد:

1- شامل خلاصه کتاب

2- شامل بیش از 600 نمونه سوالات 

3- شامل کتاب قابل چاپ 

4- شامل سوالات تستی نکته به نکته و صفحه به صفحه 

نمونه هایی از سوالات اصول و فنون مذاکره:

طبق اداب رفتاری و آداب ارتباطی بین المللی چه کسی شروع کننده مذاکره است؟
الف-میزبان ب-میھمان ج-میانجی د-ھر فردی می تواند شروع کننده باشد

 

برای شکستن سکوت طرف مقابل چه باید کرد؟
الف-استفاده از سیاست قطره چکانی ب-استفاده از این موقعیت برای صحبت کردن بیشتر
ج-جلسھ را اداره کردن د-ھمه موارد

 

منصف بودن در مذاکره چه نتایجی دارد؟
الف-قدرت دادن بھ مذاکره کنندگان ب-تلطیف کردن مذاکره ج-باقی ماندن مذاکره در مدار خود د- ھمه موارد

مثلث ارتباطات درچھره شامل کدام گزینه زیر است؟
الف-فاصلھ چشم ھا تا زیر چانه ب-فاصله ابروھا تا زیر چانه ج- فاصله ابروھا تا زیر بینی د-فاصله گوش ھا تا زیر چانھ

برای جلوگیری ازطولانی شدن مذاکره باید به چه نکاتی توجه داشت ؟
الف-داشتن دستور جلسھ ب-خود سازماندھی ج-داشتن سناریو د-پیش بینی داستان مذاکره

 

کدام یک از گزینه ھای زیرصحیح است؟
الف-مذاکره باید با موارد مورد توافق کلان شروع شود ب-مذاکره را نباید با پرداختن به موارد مورد توافق کلان معطل کرد
ج- مذاکره باید با موارد مورد اختلاف شروع شود د-شروع مذاکره با موارد مورد اختلاف و جزئی نتیجه بھتری دارد

در برابر مذاکره کننده دروغگو چھ باید کرد؟
الف-دروغ فرد را به رخ او بکشید ب-تحمل کرده و او را وادار به حرف زدن بیشتر کنید
ج-دروغ او را بر ملا کنید د-به او بگویید که دروغ می گوید و جلسه را ترک کنید

 

کدام یک از گزینه ھای زیر جزء نبایدھای پس از مذاکره است؟
الف-درس گرفتن از مذاکره ب-فراموش کردن مذاکره
ج-اتمام خاطره انگیز د-پیگیری نتایج

کدام یک از گزینه ھای زیر نکات قابل توجه در مورد راز داری است؟
الف-لازم نیست به ھر سوالی پاسخ دھید.
ب- موردی را که نباید جواب دھید بھ گونھ ای جواب دھید که جواب نداده باشید
ج-در موقعی که مجبور ھستید جواب دھید،سوال را دور بزنید.
د-ھمه موارد

کدام گزینه زیر به قانون زرین یا طلایی معروف است؟
الف-احترام متقابل ب-اعتماد
ج-صداقت د-حفظ اسرار

دلیل اهمیت وجود استاندارد های حقوقی در مذاکره چیست؟
الف-پیش رفتن بر مدار استانداردها ب-استنادی برای حل اختلاف طرفین
ج-مبنایی برای مراجع قانونی حل اختلاف د-همه موارد

افرادی که هدف انها خدمت به جامعه و حفظ حکومت است؟کدام گزینه زیر را در بر می گیرد؟
الف-شخصیت حقیقی ب- شخصیت حقوقی عمومی ج-شخصیت حقوقی خصوصی د-شخصیت عمومی

تفاوت بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی خصوصی چیست؟
الف-در نحوه رشد ب-لزوم ثبت ج-اهداف آنها د-نحوه شکل گیری

در مذاکرات ابتدایی بهترین کار برای نظارت بر مذاکره چیست؟
الف-خود شخص مذاکره کننده مسئول حقوقی هم هست ب-در هر حال باید از یک نفر آگاه به مسائل حقوقی کمک گرفت
ج-استفاده از مشاور حقوقی د-استفاده از شخص ثالث که تسلط حقوقی دارد

حکم مذاکره کننده قرارداد آینده را انتخاب کند و بدون قصد انعقاد قرارداد با دیگران نیز گفت و گو را ادامه دهد،چیست؟
الف-مسئول شناخته می شود ب-مسئول شناخته نشده و مقصر است
ج-اگر با حسن نیت باشد مقصر نیست د-مسئول شناخته شده و مقصر است

حقوق قرارداد مدام گزینه زیر را در مذاکره کشخص می کند؟
الف-شرایط انحلال قرارداد ب- آثار قرارداد ج-تبعات بعدی قرارداد د-همه موارد

در مورد موضوع مورد توافق توجه به کدام گزینه زیر الزامی است؟
الف-موضوع قرارداد باید موجود باشد ب-موضوع قرارداد معلوم و معین
ج-ارزش مالی داشته باشد د-همه موارد

در کدام یک از حوزه های علوم، رفتار انسانی در برگیرنده جنبه های درونی و بیرونی همه آن چیزهایی است که انسان ها انجام می دهند یا نمی دهند؟
الف( علوم رفتاری
ب( علوم ارتباطات
ج( علوم تجربی
د( علوم اجتماعی
کدام گزینه معنی واژه ارتباط را به درستی بیان می کند؟
الف( هر نوع پیوند و اتصال و وابستگی انسان ها با یکدیگر است که حول و حوش یک یا چند موضوع شکل می گیرد
ب( هر نوع وابستگی و پیوند که میان دو یا چند چیز وجود دارد
ج( کنش متقابل اجتماعی که بر اساس پیان شکل می گیرد
د( تاثیر و نفوذی که یک چیز در دیگری داشته باشد را گویند
کدام گزینه معنی واژه رابطه را نشان می دهد؟
الف(در مفهوم گسترده برای بیان هرنوع انتقال اطلاعات بکار می رود
ب( یک جریان دوسویه تفهیم و تفاهم بین دو موجود زنده است
ج( تاثیر و نفوذی است که یک چیز در دیگری داشته باشد
د( عبارتست از جست و جو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران
کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف( توافق عبارتست از مواضعی که طی مذاکره رها یا تسلیم می شود
ب( تفاوت استراتژی پیشگامی در دادن امتیاز با استراتژی های مبتنی بر امتیازدر این است که در استراتژی پیشگامی در دادن امتیاز ، امتیازی داده می شود ولی در قبال آن بلافاصله یا هر چه زودتر امتیازی مطالبه نمی شود
ج( بن بست رکود کاملی است که هیچ کس کاری نمی تواند بکند
د( استراتژی بن بست شکن مبتنی بر ریسک است
کدام گزینه بیانگر ویژگی استراتژی بن بست شکن می باشد؟
الف( هنگامی مناسب است که مخاطره عدم توافق پذیرفتنی باشد
ب( احتمال وقوع رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی در مذاکره ضرورت کاربرد آن را مشخص می کند
ج( تمرکز آن بر ابداع شیوه هایی برای دستیابی به توافق مبتنی بر همکاری طرفین در جهت شناسایی مشکلات موجود در مسیر توافق است
د( مذاکره بعنوان تمرین بازیگری محسوب شده و ساختگی و منحرف شده می باشد
کدامیک از استراتژیهای زیر در صورت عدم استفاده صحیح ممکن است فرد مذاکره کننده را بعنوان فردی بی صداقت و سوءاستفاده کننده معرفی نماید؟
الف( بن بست شکن
ب( مشکل گشایی
ج( دنبال کردن هر هدفی بجز حصول توافق
د( استراتژی ترکیبی
کدام گزینه بیانگر ویژگی استراتژی مشکل گشایی می باشد؟
الف( هنگامی مناسب است که مخاطره عدم توافق پذیرفتنی باشد
ب( احتمال وقوع رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی در مذاکره ضرورت کاربرد آن را مشخص می کند
ج( تمرکز آن بر ابداع شیوه هایی برای دستیابی به توافق مبتنی بر همکاری طرفین در جهت شناسایی مشکلات موجود در مسیر توافق است
د( مذاکره بعنوان تمرین بازیگری محسوب شده و ساختگی و منحرف شده می باشد
کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ارتباط خصوصی و بدون واسطه است؟
الف( مفاهیم و معانی از طریق غیر زبانی و غیرگفتاری بین افراد منتقل می شود
ب( اطلاعات و افکار از طریق زبان و گفتار منتقل می شود
ج( ارتباطی است فوری و رودررو که طی آن پیام مستقیما بین گیرنده و فرستنده ردوبدل می شود
د( فرد با تعداد کثیری از انسان های دیگر ارتباط برقرار می کند
کدام یک از تعاریف زیر بیانگر ارتباط غیرکلامی است؟
الف( مفاهیم و معانی از طریق غیرزبانی و غیرگفتاری بین افراد منتقل می شود
ب( اطلاعات و افکار از طریق زبان و گفتار منتقل می شود
ج( ارتباطی است فوری و رودررو که طی آن پیام مستقیما بین گیرنده و فرستنده ردوبدل می شود
د( فرد با تعداد کثیری از انسان های دیگر ارتباط برقرار می کند
در ارتباطات انسانی برای رسیدن به تفاهم کدام یک از موارد زیر جزو مهارت های اساسی هستند؟
الف( مهارت صحبت کردن
ب( مهارت گوش کردن
ج( مهارت همدلی
د( ب و ج
کدامیک از اندیشمندان علوم ارتباطات، ارتباط را در شکل نگزشی که فرد از ۶شخص دارد بیان کرد؟
الف( کورز
ب( دین بارنلوند
ج( کراپ
د( تئودور نیوکامب
کدام از گزینه های زیر بیانگر ارتباط سازمانی است؟
الف( ارتباطی است که به امکانات فنی و بودجه و سازماندهی و مقررات نیاز دارد
ب( ارتباطی است که به امکانات فنی و بودجه نیاز دارد
ج( ارتباطی است که معنی و مفهومی که در ذهن فرستنده است و قصد ارسال آن را دارد با آنچه گیرنده از آن دریافت می کند یکی باشد
د( ارتباطی است که قواعد ارتباط یا ارتباط های بعدی را مشخص می سازد
آخرین تلاش برای تغییر جریان مذاکره ….. است.
۱) طرح سوالات منطقی
۲) ایجاد وقفه زمانی
۳) ایجاد فضای هم فکری
۴) غافلگیری
هر مذاکره کدامیک از پیامدهای زیر را با ارمغان نمی آورد؟
۱) پیامد برد باخت
۲) پیامد مساوی
۳) پیامد بردبرد
۴) پیامد باخت برد
بهترین و ایده آل ترین پیامد مذاکره کدام است؟
۱) باخت برد
۲) برد برد
۳) برد باخت
۴) مصالحه و سازش
در کدام پیامد فقط تقاضاها و امیال طرف مذاکره در نظر گرفته می شود؟
۱) باخت، باخت
۲) برد، برد
۳) باخت، برد
۴) برد، باخت
در کدام پیامد خواسته ها و امیال هیچ کدام از طرفین به طور کامل بر آورده نمی شود؟
۱) برد، برد
۲) باخت، برد
۳) مصالحه و سازش
۴) برد، باخت
آیه ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره بقره مربوط به کدام گزینه است؟
” ای مومنان هرگاه وامی داده یا گرفتید تا سر آمده مقرر، آن را بنویسید…”
۱) نتیجه گیری نهایی در مذاکره
۲) نظارت بر اجرای مفاد قرارداد
۳) شناخت ترفندها
۴) نحوه تنظیم صورت جلسه و قرارداد
در کدام گزینه خلاصه مطالب و اظهارات طرفین مذاکره باید توسط دبیر جلسه تحریر شود؟
۱) تعریف قرارداد
۲) تصمیمات متخذه
۳) دستور جلسه
۴) مطالب مطروحه
در کدام گزینه چکیده ی تصمیمات طرفین مذاکره به ترتیب اهمیت و ضرورت بندهای مختلف ذکر می شود؟
۱) تصمیمات متخذه
۲) مطالب مطروحه
۳) تعریف قرار داد
۴) دستور جلسه
مهمترین عامل ایجاد تعهد در قرارداد چیست؟
۱) قوانین حاکم
۲) اراده افراد
۳) اراده حکومت
۴) قوانین اجتماعی

مهم ترین سرفصل هایی که برای طراحی نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی و کاربردی لحاظ شده است شامل مقدماتی در مورد تعریف مذاکره و اهمیت آن، مفهوم تعارض و مدیریت تعارض، انواع مذاکره، برنامه ریزی برای مذاکره، رفتار شناسی در مذاکره، شخصیت شناسی در مذاکره، تصمیم گیری در مذاکره، چالش های ارتباط در مذاکره، مهارت ارائه شفاهی و تنظیم گزارش، مذاکره فروش، مذاکره چند جانبه، بن بست در مذاکره، پیام های غیر کلامی و زبان بدن در مذاکره، جنس و جنسیت در مذاکره، مدیریت احساسات در مذاکره، اتیکت و تشریفات در مذاکره، هنر به پایان رساندن جلسات مذاکره و فروش، مذاکره بین فرهنگی، مذاکره قراردادهای داخلی و بین المللی، ترفندها و دام های مذاکره، مذاکره تلفنی و مذاکره در فضای دیجیتال، اخلاق و بی اخلاقی در مذاکره و … می باشد که سرفصل های جامع و کاملی برای مطالعه و طراحی سوال می باشند.
شما با مطالعه مجموعه سوالات در می یابید که این مجموعه با ارزش در برگیرنده ی موضوعات مهم می باشد و تلاش شده که کیفیت سوالات و اصول مهم در طراحی رعایت شود.امروزه امکان تهیه مجموعه سوالات چهارگزینه ای اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی برای دانشجویان بسیار آسان شده است. شما می توانید این مجموعه ی ارزشمند را از فروشگاه های اینترنتی عرضه کتاب تهیه کنید. خرید اینترنتی هزینه های جانبی را کاهش می دهد و شما در عرض چند دقیقه فایل مورد نظر خود را دریافت می کنید.
قیمت مجموعه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره با توجه به اینکه این مجموعه دربرگیرنده ی سرفصل های زیادی می باشد و تخصص زیادی در طراحی آن به کار گرفته شده است بسیار مناسب می باشد.
شما در فروشگاه های آنلاین معتبر مانند مدرندایکس می توانید با پرداخت هزینه نمونه سوالات لینک دانلود را دریافت کنید و فایل این مجموعه را به صورت  PDF دریافت و مطالعه کنید و علاوه بر بالا بردن سطح علمی شما در این درس باعث موفقیت قطعی در آزمون دانشگاه علمی کاربردی می شود.


PDF (ورد و پی دی اف قابل سرچ )کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوالات تستی خدمات الکترونیک محمد علی ترکمانی و مهیار صدر علی شجاعی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ خدمات الکترونیک دانشگاه جامع علمی کاربردی

(ورد و پی دی اف قابل سرچ)کارآفرینی محمود احمد پور داریانی ، آصف کریمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات قابل سرچ کارآفرینی دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ اصول سرپرستی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات اصول سرپرستی ناصر صدرا ابرقویی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

نمونه سوالات قابل سرچ اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مهارت ها و قوانین کسب و کار محمدتقی طغرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوالات مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات قابل سرچ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی رودپشتی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پوردانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مستند سازی محمد حسن زاده ، رضا حسن زاده دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات مستندسازی محمد حسن زاده با جواب دانشگاه جامع علمی کاربردی+ کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مبانی کنترل کیفیت علی سلماس نیا دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات تستی وتشریحی گزارش نویسی سید علی قاسم زاده دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب قابل سرچ

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی + کتاب و جزوه دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرابی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب کنترل پروژه حسن قدسی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات کنترل پروژه سید حسن قدسی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب و جزوه

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

نمونه سوالات روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب و جزوه

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب فرهنگ عمومی محمد حسن میرزا محمدی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات فرهنگ عمومی محمد حسن میرزا محمدی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

 

 

 

 

 

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره مسعود حیدری دانلود رایگان سوالات تستی اصول و فنون مذاکره سوالات اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره فاطمه زند نمونه سوال اصول و فنون پرستاری خرید کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی دانلود کتاب اصول و فنون مذاکره راجر فیشر pdf خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره کتاب اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی پاورپوینت اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره مسعود حیدری کتاب اصول و فنون مذاکره دکتر مسعود حیدری pdf اصول و فنون مذاکره فروش pdf خرید کتاب اصول و فنون مذاکره دکتر مسعود حیدری دانلود کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی pdf خرید کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی pdf خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی دانلود کتاب اصول و فنون مذاکره pdf پاورپوینت اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی دیجی کالا تست اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی word خرید کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی دانلود رایگان کتاب اصول و فنون مذاکره pdf نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی word اصول و فنون مذاکره علمی کاربردی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی نشر دانشگاهی تست اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی جزوه اصول و فنون مذاکره نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره فاطمه زند نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره مسعود حیدری نمونه سوالات درس اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی دانلود رایگان سوالات اصول و فنون مذاکره پاورپوینت اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره پیام نور خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی word دانلود رایگان نمونه سوال تستی اصول و فنون مذاکره میثم … جزوه کتاب نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره 1402 علمی … نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی + خلاصه کتاب. فقط سوالات قابل سرچ هستند. ⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در …نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی · 1- شامل خلاصه کتاب · 2- شامل بیش از 600 نمونه سوالات · نمونه هایی از سوالات اصول و فنون مذاکره:.نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی. سوالات امتحان نهایی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی مربوط به دانشگاه علمی کاربردی ، 54 سوال تستی با جواب … دانلود سوالات تستی اصول فنون مذاکره میثم شفیعی رود پشتی دانش پژوهان گرامی،محتوای این فایل خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره راجر فیشر،ویلیام یوری ترجمه ی دکتر مسعود حیدری می باشد که با کیفیت عالی در 32 صفحه گردآوری شده … تصاویر برای نمونه سوالات اصول وفنون مذاکره ميثم شفيعي سوآلات تستی مسعود حيدري تستي اصول مذاكره ميثم درس اصول علمي كاربردي مذاکره دانشگاه سوالات امتحاني جزوه کتاب نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره 1402 علمی کاربردی (قابل سرچ) شفیعی نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی … جزوه کتاب نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره 1402 علمی کاربردی (قابل سرچ) شفیعی نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی … دانلود سوالات مذاکره – موسسه آموزشی میزبان دانش نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی … دانلود کتاب و جزوه اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی قابل سرچ pdf + نمونه  سوالات تستی سوالات امتحانی علمی کاربردی | نمونه سوالات تستی اصول و فنون … جزوه کتاب نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره 1402 علمی کاربردی (قابل سرچ) شفیعی نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی … سوالات تستی درس اصول فنون مذاکره میثم شفیعی – بیگ بلاگ خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره دکتر مسعود حیدری تعداد صفحات:32 دانلود فایل دانلود رایگان کتاب اصول و فنون مذاکره ترجمه مسعود حیدری نمونه سوالات اصول و فنون … دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون مذاكره به صورت پي دي اف اهواز. تشکر شده : 1. دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون مذاكره به صورت پي دي … دانلود نمونه سوالات امتحانی درس اصول و فنون مذاکره استاد بافنده اصول و فنون مذاکره نمونه سوالات تستی پایان ترم اصول و فنون مذاکره به همراه … نمونه سوالات تستی پایان ترم اصول و فنون مذاکره به همراه پاسخنامه. بدون قیمت. فروشنده‌ها. محصولات مشابه. تصویر نمونه سوالات تستی پایان ترم اصول و فنون مذاکره … دانلود کتاب و جزوه اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی قابل سرچ … دانلود کتاب و جزوه اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی قابل سرچ و جستجو pdf + نمونه سوالات تستی با جواب نوع فایل : بی دی اف pdf / ورد word. نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره مسعود حیدری نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره فاطمه زند خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی جزوه اصول و فنون مذاکره ppt اصول و فنون مذاکره pdf علمی کاربردی جزوه اصول و فنون مذاکره علمی کاربردی نمونه سوالات تشریحی اصول و فنون مذاکره اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی word

 

 

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره مسعود حیدری دانلود رایگان سوالات تستی اصول و فنون مذاکره سوالات اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره فاطمه زند نمونه سوال اصول و فنون پرستاری خرید کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی دانلود کتاب اصول و فنون مذاکره راجر فیشر pdf خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره کتاب اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی پاورپوینت اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره مسعود حیدری کتاب اصول و فنون مذاکره دکتر مسعود حیدری pdf اصول و فنون مذاکره فروش pdf خرید کتاب اصول و فنون مذاکره دکتر مسعود حیدری دانلود کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی pdf خرید کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی pdf خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی دانلود کتاب اصول و فنون مذاکره pdf پاورپوینت اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی دیجی کالا تست اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی word خرید کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی دانلود رایگان کتاب اصول و فنون مذاکره pdf نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی word اصول و فنون مذاکره علمی کاربردی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی نشر دانشگاهی تست اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی جزوه اصول و فنون مذاکره نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره فاطمه زند نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره مسعود حیدری نمونه سوالات درس اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی دانلود رایگان سوالات اصول و فنون مذاکره پاورپوینت اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره پیام نور خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی word

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…