43%

پکیج راهنمای کاشت و داشت و برداشت ذرت

قیمت اصلی 150,000ریال بود.قیمت فعلی 85,000ریال است.

⭐️ما همیشه میخوایم بهترین ها رو برای شما رقم بزنیم

⭐️ با خرید کار کردن با این پکیج فوق العاده قبولی خودتون رو در آزمون افزایش بدید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده  بعد از پرداخت نمایش داده می شه.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بذارید.

افزدون به علاقه مندی ها مقایسه کنید

توضیحات

پکیج راهنمای کاشت و داشت و برداشت ذرت

 

شامل موارد زیر می باشد:

1- فایل PDF قابل سرچ 

3- فایل کتاب قابل چاپ

3- شامل 2 عدد کتاب 

4- 140 صفحه کتاب و جزوه

 

توضیحات

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻬﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي و دوﻟﺖﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﺳﺎل ﻋﺪه ﻛﺜﻴﺮي در اﺛﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺟﺎن ﻣﻲﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردي ، ﺣﺪود 3/7 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر ﺟﻬﺎن از ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮس رﻧﺞ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ. ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﻼت ﺑﻮﻳﮋه ذرت، ﮔﻨﺪم و ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ذرت از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در دﻧﻴﺎ دوﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﻠﻪاي ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدي از ﻣﺮدم در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ، آﺳﻴﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﺋﻲ از ﺑﻠﻮك ﺷﺮق را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ. در ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ذرت ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي دام و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آرد ذرت، ﺳﺒﻮس، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. اﺧﻴﺮاً در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ (33 درﺻﺪ) از داﻧﻪ ذرت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ (اﺗﺎﻧﻮل) اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 

در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺻـﻨﻌﺖ ﻃﻴـﻮر و داﻣﭙـﺮوري ، ذرت ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﻬــﻢﺗــﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒــﻊ ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧــﺮژي در ﺗﻐﺬﻳــﻪ دام و ﻃﻴﻮر) 70% ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر ا ز ﻃﺮﻳﻖ داﻧﻪ ذرت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد( از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑـﺮاي ﻛـﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ذرت در اﻳـﺮان ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ آن در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺰارع ذرت )رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻪ زراﻋـﻲ داراي ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎت ﺷــﺪﻳﺪي ﺑــﻮده اﺳــﺖ . از ﺳــﻮي دﻳﮕــﺮ، ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك و آب در ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاري ﻫـﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻣﻮر زﻳﺮ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳـﺮ ﻛـﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ذرت، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ارﻗـﺎم ﻣﻮﺟـﻮد و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ زراﻋـﻲ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻛﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤـﺼﻮل ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﺎﻟﻢ را ﺿﺮوري ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي داﻧـﻪ و ﻋﻠﻮﻓـﻪ ذرت و ﺑـﺪﻧﺒﺎل آن اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳــﻄﺢ زﻳﺮﻛــﺸﺖ ذرت در اﻳــﺮان و ﻓﻘــﺪان دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣــﺪون ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ذرت در ﻛﺸﻮر، زﻣﻴﻨـﻪ ﺳﺎز ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﺪ . ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ ذرت، اﻗﻠـﻴﻢ و اﻟﮕـﻮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛﺎﺷـﺖ آن و ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ زراﻋﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮرد ﻧ ﻴـﺎز ﻛـﺸﺎورزان ﻋﺰﻳـﺰ ذرت ﻛـﺎر،ﻣــﺮوﺟﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن در ﻣﺮاﺣــﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻛﺎﺷــﺖ، داﺷــﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ذرت، ﻳﻌﻨﻲ از اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻦ، اﻧﺘﺨﺎب رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﻣﻄﻠﻮب، ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎه، آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻣﻬﻢ ذرت در اﻳﺮان و ﺑﺮداﺷﺖ ذرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زراﻋـﻲ ارﻗﺎم ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ذرت ﻛـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨـﻮﻧﻲ اﻣﻜـﺎن ﻛـﺸﺖ آﻧﻬـﺎ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.


ورد و پی دی اف (word و pdf ) قابل سرچ اندیشه اسلامی 2 ویراست دوم + نمونه سوالات

نمونه سوالات معارف اسلامی 1 + جزوه و کتاب

نمونه سوالات معارف اسلامی 2 + جزوه و کتاب

ورد و پی دی اف ( WORD و PDF ) قابل سرچ معارف اسلامی 2

ورد و پی دی اف ( WORD و PDF ) قابل سرچ اندیشه اسلامی 1

نمونه سوالات فصل به فصل اندیشه اسلامی 1 + جزوه و کتاب

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 + جزوه و کتاب

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی 2 ویراست + کتاب و خلاصه کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تفسیر موضوعی قرآن کریم: برگرفته از تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی تدوین علیرضا کمالی

جزوه و نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن علمی کاربرد مکارم شیرازی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تفسیر موضوعی قران کریم جمعی از نویسندگان

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ سیری در عرفان عملی در اسلام

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب همیشه بهار اخلاق و سبک زندگی اسلامی احمد حسین شریفی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم محمد داودی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی احمد حسین شریفی

نمونه سوالات تستی و تشریحی اخلاق اسلامی محمد داودی + کتاب

نمونه سوالات فصل به فصل دانش خانواده و جمعیت ویراست سوم + کتاب و جزوه

PDF (ورد و پی دی اف قابل سرچ )کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوالات تستی خدمات الکترونیک محمد علی ترکمانی و مهیار صدر علی شجاعی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ خدمات الکترونیک دانشگاه جامع علمی کاربردی

(ورد و پی دی اف قابل سرچ)کارآفرینی محمود احمد پور داریانی ، آصف کریمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات قابل سرچ کارآفرینی دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ اصول سرپرستی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات اصول سرپرستی ناصر صدرا ابرقویی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

نمونه سوالات قابل سرچ اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مهارت ها و قوانین کسب و کار محمدتقی طغرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوالات مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی رودپشتی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پوردانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مستند سازی محمد حسن زاده ، رضا حسن زاده دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات مستندسازی محمد حسن زاده با جواب دانشگاه جامع علمی کاربردی+ کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مبانی کنترل کیفیت علی سلماس نیا دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب و جزوه

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی + کتاب و جزوه دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرابی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب کنترل پروژه حسن قدسی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات کنترل پروژه سید حسن قدسی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب و جزوه

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

نمونه سوالات قابل سرچ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب فرهنگ عمومی محمد حسن میرزا محمدی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات فرهنگ عمومی محمد حسن میرزا محمدی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب انقلاب اسلامی ایران مصطفی ملکوتیان

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب ایران؛ دیروز، امروز، فردا؛ تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

نمونه سوالات دفاع مقدس ویراست چهارم مجتبی شربتی و هادی مراد پیری + کتاب و جزوه

نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ امامت منتظر القائم + کتاب و جزوه

نمونه سوالات فصل به فصل تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری + خلاصه و کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری ویراست دوم

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری ویراست دوم

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی فاطمه جان احمد

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب تاریخ امامت ویراست دوم اصغر منتظرالقائم

( ورد و پی دی اف قابل سرچ ) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی زهرا اسلامی فرد

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ درآمدی بر عرفان عملی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ فرهنگ اقوام ایران

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ آشنايي با معماري جهان محمد ابراهيم زارعي

نمونه سوالات درآمدی بر عرفان عملی + کتاب و خلاصه

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ درآمدی بر عرفان عملی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ درآمدی بر عرفان عملی

نمونه سوالات تستی و تشریحی انسان در اسلام + خلاصه و کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب ایمنی بهداشت محیط کارعباس شاهسونی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات تستی و تشریحی حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام + خلاصه و کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

نمونه سوالات و جزوه خلاصه اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی احمد حسین شریفی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

نمونه سوالات فلسفه اخلاق + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ سیم و کابل و مفصل علیرضا رضائی

پکیج راهنمای کاشت و داشت و برداشت ذرت

دانلود کتاب پرورش  و  تولید گیاهان علوفه ای

(ورد و پی دی اف قابل سرچ) مدیریت کیفیت و بهره‌وری (رشته مهندسی صنایع)

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ شناخت محیط زیست بنفشه برخوردار

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

نمونه سوالات تستی و تشریحی حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام + خلاصه و کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ فارسی عمومی

 

 

 

 

زراعت گیاهان علوفه ای انواع گیاهان علوفه ای گیاهان علوفه ای جدید زراعت گیاهان علوفه ای بهترین گیاهان علوفه ای گیاهان علوفه ای لگومینوز گیاهان علوفه ای دیم گیاه علوفه ای در جدول گیاهان علوفه ای مناطق گرم و خشک دانلود کتاب زراعت گیاهان علوفه‌ای اثر عطاءاله سیادات کتاب زراعت گیاهان علوفه‌ای نسخه PDF. نویسنده : عطاءاله سیادات ، محمدرضا مرادی‌تلاوت. فیدی‌پلاس دانلود کتاب گیاهان علوفه‌ ای اثر محمدجعفر بحرانی – فیدیبو خرید و دانلود کتاب گیاهان علوفه‌ ای اثر محمدجعفر بحرانی پرورش و تولید گیاهان علوفه ای – پایگاه کتاب های درسی خرید اینترنتی کتاب و دانلود زراعت گیاهان صنعتی و علوفه‌ای اثر عیسی پیری از انتشارات دانشگاه پیام نور دانلود PDF گیاهان علوفه ای از کاشت تا برداشت دانلود pdf گیاهان علوفه ای از کاشت تا برداشت – طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای – کتاب طرح توجیهی کشت یونجه و گیاهان علوفه ای – دانلود pdf طرح توجیهی زراعت …فایل های کتاب زراعت گیاهان علوفه ای – دانلود رایگان نمونه سوال دانلود نمونه سوالات زراعت گیاهان علوفه ای زراعت با پاسخ از دروس تخصصی در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه زراعت گیاهان علوفه ای + آزمون آنلاین …کتاب گیاهان علوفه ای (کاشت تا برداشت)کتاب پرورش و تولید گیاهان علوفه ای دوازدهمکتاب‌ زراعت گیاهان علوفه‌ای اثر محمدرضا مرادی تلاوت, سید عطاکتاب‌ زراعت گیاهان علوفه‌ای اثر محمدرضا مرادی تلاوت, سید عطا, مرکز نشر دانشگاهی,خرید چاپی, کرایه الکترونیکی,کرایهایبوک,pdf,دانلود pdf بذرهای ذرت را زمانی بکارید که دمای خاک به ۱۰ درجه سانتیگراد رسیده باشد. برای مثال بهترین زمان کشت ذرت در خوزستان و کرمان از ۲۵ تیر تا ۱۰ مرداد است، زیرا محصول قادر به استفاده کامل از فصل رشد خواهد بود. اگر قصد دارید بهترین ذرت را بکارید و برداشت کنید، یکی دیگر از عواملی که باید در نظر بگیرید میزان بارندگی است.۲۸ تیر ۱۴۰۱ از کاشت تا برداشت: آموزش کاشت ذرت – کشتیار درباره گزیده‌های ویژه بازخورد مراحل داشت تا برداشت ذرت – تجارت سبز آبان۳۰ دی ۱۳۹۸ — البته در مراحل بعدی رشد قدرت و سرعت رشد ذرت افزایش یافته و به‌مرور می‌تواند با سایه‌اندازی (خصوصاً در ذرت علوفه‌ای که به‌صورت متراکم کشت می‌شود) … زمان کاشت: سولفات روی منگنز: ۶ تا ۷ برگی عنصر: زمان مصرف  رتبه: 5 · ‏۵۱ رأی‏آبیاری ذرت · ‏علائم کمبود عناصر کم‌مصرف در… · ‏معرفی کودهای زیستی و مزایای… کاشت ، داشت و برداشت ذرت دانه ای مهمترین مناطق کشت ذرت در ایران شامل فارس، گرگان و گنبد، خوزستان، کرمانشاه، خراسان، گیلان و مازندران، مغان و اطراف تهران میباشند. ذرت به علت اهمیت و ارزش غذایی و …  رتبه: 5 · ‏۱۳ رأی PDF ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور. : دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﺷﺖ، داﺷﺖ. و ﺑﺮداﺷﺖ ذرت. /. ﻧﮕﺎرش زﻳﺒﻨﺪه دﻫﻘـﺎﻧﭙﻮر. [؛. ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش. ] وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت، آﻣـﻮزش و. ۱۱۰ صفحه کاشت داشت و برداشت ذرت دانه ای – بوستان ذکاشت ذرت به صورت پشته ای از کاشت ذرت به روش خطی بهتر است زیرا عمل گرده افشانی که به وسیله باد صورت می گیرد، آسانتر انجام می شود. تذکر : ترجیحاٌ برای جلوگیری از … کاشت داشت و برداشت ذرت – بزرگترین مرجع باغبانی و زراعت … کشت کرتی : بیشتر در کشاورزی سنتی و معمولاً برای کشت ذرت علوفه‌ای بکار می‌رود پس از آماده کردن و تسطیح زمین آنرا به کرتهایی که طول و عرض آن متناسب با شیب زمین و … آموزش کاشت ذرت و اصول پرورش و برداشت آن ذرت باید مانند سایر گیاهان در فصل مناسب کاشته شود و در زمان مناسب نیز برداشت گردد. توجه داشته باشید که این گیاه در زمینی که هنوز گرم نشده و یا رطوبت را بیش از … ویدئوها کشت ذرت آپارات اسفند ۱۳۹۸ آموزش برداشت ذرت آپارات خرداد ۱۳۹۹ مشاهده همه کاشت ذرت ، نگهداری از آن و روش های برداشت اصولی – نوکاریز ذرت گیاهی است مخصوص نواحی گرم و معتدل که بعد از گندم و برنج سومین محصول زراعی دنیا از نظر سطح زیر کشت و دومین محصول بعد از گندم از نظر میزان تولید است که … توصیه‌های مهم برای کاشت ذرت – نازبو برای خرید خاک و بستر کشت به فروشگاه اینترنتی نازبو مراجعه کنید. برداشت ذرت. با منگوله دار شدن ذرت، گوش‌ها در رشد قابل توجهی دیده می‌شوند و بعد از ۲۱ روز … وارد نشده: داشت ‏| باید شامل این عبارت باشد: داشت  میزان برداشت ذرت دانه ای در هر هکتار تعداد بلال در هر بوته ذرت دستگاه برداشت ذرت دانه ای روش کاشت ذرت دانه ای نقاشی مراحل رشد ذرت فیلم کاشت ذرت فصل برداشت ذرت در خوزستان فصل ذرت نی نی سایت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ذرت

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج راهنمای کاشت و داشت و برداشت ذرت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…